Được miễn thuế khi bán nhà, đất trong 2 trường hợp

Khi mua bán, chuyển nhượng nhà, đất thì người bán có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân; tuy nhiên, có hai trường hợp sẽ được miễn thuế.

Bình loạn

%d bloggers like this: